Landås Borettslag


 

Kontor

Rugdeveien 24
5097 Bergen

Åpent hver onsdag 19:00 - 19:30

Epost: styret at landas . no


.Problemer med nettsiden.

Protokollen fra GF 2020 vil bli lastet opp så snart siden fungerer igjen. Inntil videre kan dere sende en epost til styret for å få den tilsendt.


Informasjon om skifte eller fornying av rørstammene i borettslaget.

Rørstammene som finnes i hver oppgang har stått siden bygningene ble bygget i 1959. Vi har over flere år hatt fornying av disse som en langsiktig sak på lagets vedlikeholdsplan. Mot slutten av 2019 startet styret prosessen med å innhente informasjon fra entreprenører som kan ta på seg oppdraget.

Det er kun generalforsamlingen som kan vedta at borettslaget skal gjennomføre et såpass kostbart og omfattende prosjekt. Denne teksten er kun til informasjon om at Styret har startet å arbeide med prosjektet.
Dugnad i 2019

To ganger to dager ble gjennomført i løpet av 2019, her kan du lese litt om hva som ble gjort og hvorfor.

Se også under menyen "vedlikeholdsplan" for en oversikt over hva vi tenker gjøre på dugnad og med ekstern bistand 2020


GET

Sommeren 2018 inngikk styret, på vegnet av laget, en ny avtale med GET. Her kan du lese litt mer om små endringer vi var nødt til å gjøre i løpet av 2019.


Lading for el-bil i borettslaget (sak fra GF 2019)

Styret fikk i oppdrag fra generalforsamlingen 2019 å arbeide for å legge til rette for lading for el-bil i laget. Siden forsommeren har styret kontaktet kommunen uten å få klare svar om planer for lading i området. Vi har også kontaktet tre selskaper for å høre hvilke muligheter og priser de ser for å etablere ladestasjoner inne på lagets området. Prisene vi har fått antydet er langt over det vi er villig til å gå videre med. Hovedsaklig fordi det er kostbart å etablere god nok strømtilførsel til punktene. Styret avslutter derfor arbeidet.


Søknad om godkjenning

Nye beboere møter på styrekontoret i åpningstiden for underskrift av søknad omgodkjenning/overdragelsespapirer.


Trimrommet

Nøkkelkort kan du få på styrekontoret. Bruk koster kr 600 per kalenderår. Samme pris for november til desember som fra januar til desember. Det er gjort en hel del oppgraderinger den siste tiden. Se de nye bildene her på siden eller kontakt styet for å se lokalet.

Røykvarslere

I løpet av høsten byttes batterier i alle lagets røykvarslere. Hvis de piper i utide, er det lurt å sjekke batteriene og evt koble de sammen på nytt. Her er bruksanvisningen (Eng&Nor&Sve) som viser hvordan de testes og seriekobles. 


Styrekontoret har fått ny åpningstid

Vårt arbeidsverktøy internt og mot eksterne levrandører er i all hovedsak e-post. Vi reduserer derfor åpningstiden på styrekontoret med 30 minutter og oppfordrer til å melde saker per epost.


Ordensreglene er revidert

Vi oppfordrer alle til å oppdatere seg på lagets ordensregler.

Reglene finner du her.Hold orden i bosshusene!

Styret minner om at vi alle har et felles ansvar for å holde orden i bosshusene. Plastbosset hoper seg opp, men blir tømt hver tirsdag i oransje uker. 

Bir sin bosskalender finner du her.


Hjemmesiden er oppdatert

En del oppdateringer og revisjoner er foretatt på siden. Hvis det er noe som savnes her, eller noe dere synes vi bør informere bedre om, nøl ikke med å sende styret en epost. Dette er deres informasjonskanal og vi ønsker at den skal være mest mulig aktuell og nyttig for alle.


Skal du pusse opp kjøkkenet?

Borettslaget har innført en ordning for at alle med gammel type ventilasjonsanlegg kan få nytt ventilasjonanlegg ved oppussing av kjøkken mot en egenandel på kr 10 000,-
Det er desverre kun 5 som kan få dette per år så her er det førstemann til møllen.

Nye søknader bes sendt for 2020.

Søknad sendes styret på epost: styret at landas . no


GET

Kontaktinfo til GET finnes på selskapets hjemmeside og i dette skrivet. Styret setter pris på å ikke blir kontaktet angående problemer knyttet til beboernes kundeforhold, og ber innstendig om at dette tas direkte med GET. Rent informative meldinger om hva som har vært bakgrunnen for kontakten med GET kundeservice kan sendes styret på e-post slik at vi kan iverksette tiltak om vi ser gjentakende problemer.

Tiltak ved skade og uhell

Ved skader og uhell så må man ta en vurdering av om det er borettslaget, borettslagets
forsikring eller beboer selv som må dekke utgiftene for utbedring. Se her for mer.
Copyright © 2020 | Landås Borettslag
Design/CMS: LundbyWeb